ရတနာသံုးပါးအား၊ဦးထိပ္ပန္ဆင္၍၊မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ေက်းဇူးရွင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင္႔မိမိအားအိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ပညာသင္သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အစမွအဆုံးထိေမတၱာေစတနာျဖင္႔အစစအရာရာကူညီေပးခဲ႔ေသာေဒါက္တာအရွင္စႏၵိမာႏွင္႔ ေဒါက္တာအရွင္လာဘသာမိတို႔အားေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္းဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ (ရ.၈.၂၀၀၆)

Wednesday 22 June 2011

UNIVERSITY OF JAMMU၏ ဓာတ္ပုံမ်ားUniversity of Jammu တကၠသိုလ္္ႀကီးတြင္ မဟာဌာန(Faculties) ၁၁ခုႏွင္႔၄၁(Departments) ဌာနမ်ားရွိပါသည္။

1-Faculty of Life Sciences.
     1-School of Biotechnology
     2-Department of Botany
    3- Department of Environmental Science
    4-Department of Zoology.Welcome to Jammu city.


  The city of Jammu, besides being the winter capital of the state, is also known as the city of temples. It is believed that Raja Jamboo Lochan originally founded the city in the 14th century.