ရတနာသံုးပါးအား၊ဦးထိပ္ပန္ဆင္၍၊မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ေက်းဇူးရွင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင္႔မိမိအားအိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ပညာသင္သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အစမွအဆုံးထိေမတၱာေစတနာျဖင္႔အစစအရာရာကူညီေပးခဲ႔ေသာေဒါက္တာအရွင္စႏၵိမာႏွင္႔ ေဒါက္တာအရွင္လာဘသာမိတို႔အားေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္းဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ (ရ.၈.၂၀၀၆)

Friday 24 June 2011

24 kinds of Patthana English and Myanmar.

1= ေဟတု ပစၥယ=The relation way of root.
2=အာရမၼဏ ပစၥယ=The relation of object.
3=အဓိပတိပစၥယ=The relation of dominance. 
4=အနႏၲရ ပစၥယ=The relation of contiguity.
5=သမနႏၲရ ပစၥယ=The relation of immediate contiguity.

ABOUT LADAKH အေၾကာင္း

      Ladakh is a land like no other. Bounded by two of the world's mightiest mountain ranges, the Great Himalaya and the Karakoram, it lies athwart two other, the Ladakh range and the Zanskar range. In geological terms, this is a young land, formed only a few million years ago by the buckling and folding of the earth's crust as the Indian sub-continent pushed with irresistible force against the immovable mass of Asia. Its basic contours, uplifted by these unimaginable tectonic movements, have been modified over the millennia by the opposite process of erosion, sculpted into the form we see today by wind and water.